OPAQUE.CLIP

Kawaguchi SAITAMA / 2022

OPAQUE.CLIPOPAQUE.CLIPOPAQUE.CLIPOPAQUE.CLIPOPAQUE.CLIPOPAQUE.CLIPOPAQUE.CLIPOPAQUE.CLIPOPAQUE.CLIPOPAQUE.CLIP
PHOTOGRAPHY-DAISUKE Shima